Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie:

  1. Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury
  2. Promocji regionu, lokalnych tradycji i atrakcji w kraju i za granicą
  3. Nauki, edukacji i wychowania
  4. Sportu i rekreacji 
  5. Krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży 
  6. Rozwoju wspólnot oraz społeczności lokalnych
  7. Wspierania międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej
  8. Ochrony środowiska i edukacji ekologicznej